Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Mając na uwadze, iż spółka Szpot Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu, przy ul. Wrzesińskiej 191, 62-010 Swarzędz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000105156 oraz spółka Ewa Szpot sp. z o. o. z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 174, 62-010 Swarzędz wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000088107 świadczy usługi drogą elektroniczną, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204) wprowadza się poniższy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.

 

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – spółka Szpot Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu, przy ul. Wrzesińskiej 191, 62-010 Swarzędz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000105156 oraz spółka Ewa Szpot sp. z o. o. z siedziba w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 174, 62-010 Swarzędz wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000088107,
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 3. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie,
  a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy
  z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2014 r., 243 ze zm.).
 4. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu,
 5. Serwis oprogramowanie działające w formie świadczącej usługę
  dla Usługobiorcy
 6. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 7. Umowa – umowa o świadczenie Usług, zawarta pomiędzy Usługodawcą oraz Usługobiorcą z chwilą zaakceptowania przez Usługobiorcę Regulaminu.
 8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

§2 Informacje ogólne

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi.
 2. Usługodawca akceptując Regulamin oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni go akceptuje.
 3. Usługobiorca nie może korzystać z Serwisu w sposób naruszający przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności nie wolno Usługobiorcy dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W szczególności skorzystanie przez Usługobiorcę z możliwości konfigurowania samochodu nie oznacza złożenia przez Usługodawcę oświadczenia woli o zawarciu umowy ani złożenia oferty, czy też zaproszenia do negocjacji. Nie stanowi także zobowiązania Usługodawcy do dostarczenia samochodu o właściwościach skonfigurowanych przez Usługobiorcę.

§3 Usługi

 1. Wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem, za pośrednictwem Serwisu, mają charakter nieodpłatny.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość okresowego wstrzymania bądź ograniczenia świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu bez wskazywania przyczyny, a także czasowego wstrzymania lub ograniczenia świadczenia Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, modernizacyjnych lub wprowadzenia zmian do Serwisu.
 3. Usługodawca ma prawo modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.
 4. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu, obejmują następujące obszary funkcjonalne:
 • Portal informacyjny, w którym zamieszczone są:
  • Informacje o działalności Usługodawcy,
  • Informacje o obowiązujących regulaminach związanych ze świadczeniem usług przez Usługodawcę,
  • Informacje o produktach oferowanych przez Usługodawcę i ich dostępności,
  • Informacje o usługach oferowanych przez Usługodawcę,
 • Ustalenie terminu jazdy próbnej dostępnym u Usługodawcy modelem samochodu,
 • Możliwość samodzielnej konfiguracji samochodu,
 • Możliwość wysłania wiadomości do Usługodawcy, w tym zapytania ofertowego, za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

§4 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usługi niezbędne są co najmniej

1.1 Komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:

-system operacyjny: Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android;
– przeglądarka internetowa: Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23),  Internet Explorer 8 (lub nowszy), Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3;
– włączona obsługa JavaScript i Cookies;

1.2. Dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa

 1. W przypadku niedostosowania przez Usługobiorcę konfiguracji wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi lub niepełne korzystanie z Usługi.
 2. W trakcie korzystania z urządzeń mobilnych takich jak telefon komórkowy, tablet korzystanie z Usług może być niemożliwe lub ograniczone, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§5 Dane osobowe Usługobiorcy

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców w celu prawidłowego świadczenia Usług, jak również w celach marketingowych oraz przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 2. W celu skorzystania z Usług dostępnych w Serwisie, za wyjątkiem Usług na Portalu informacyjnym oraz samodzielnej konfiguracji właściwości samochodu, niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym zamieszczonym w Serwisie w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tychże danych.
 3. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w celach marketingowych i udostępnienie ich podmiotom świadczącym usługi powiązane z przedmiotem działalności Usługodawcy, w tym świadczącym usługi ubezpieczeniowe oraz finansowe.
 4. Usługobiorca może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów świadczących usługi powiązane z przedmiotem działalności Usługodawcy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 5. Usługobiorca jest uprawniony do odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jak również ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

§6 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści, grafiki, elementy wizualne, znaki towarowe, logotypy itp. umieszczone w Serwisie, jak również sam Serwis, stanowią przedmiot ochrony prawnoautorskiej oraz ochrony przewidzianej dla praw własności przemysłowej.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie utworów będących przedmiotem ochrony prawnoautorskiej lub przedmiotu praw własności przemysłowej wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem dozwolonego niniejszym Regulaminem wykorzystania ich do użytku prywatnego, niezbędnego w związku z prawidłowym korzystaniem z Serwisu, zgodnie z jego przeznaczeniem. W szczególności zabronione jest powielanie, kopiowanie, opracowywanie w całości bądź w jakiejkolwiek części zawartości Serwisu lub samego Serwisu.
 3. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości, Usługobiorca oświadcza, iż nie udziela licencji na korzystanie z utworów objętych ochroną prawną.

§7 Usługi

 1. Wszelkie treści publikowane przez Usługodawcę w Serwisie, w tym informacje dotyczące dostępności modeli samochodów, warunków cenowych, promocji, upustów, obniżek, wyposażenia, akcesoriów, parametrów technicznych, usług finansowych oraz ubezpieczeń mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią oświadczenia woli Usługodawcy, w tym nie stanowią oferty ani zaproszenia do negocjacji.
 2. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących aktualnej oferty Usługodawcy, warunków zawarcia umowy itp. konieczny jest kontakt bezpośrednio z Usługodawcą.

§8 Reklamacje

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne Usługobiorcy sugeruje się zgłaszać bądź pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresinfo@szpot.pl
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać imię i nazwisko zgłaszającego Usługobiorcy, dane kontaktowe oraz przedmiot reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne nie zawierające wszystkich wskazanych danych nie będzie rozpatrywane.
 3. Usługodawca rozpatruje zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
 4. O sposobie załatwienia reklamacji Usługodawca zawiadamia Usługobiorcę w ten sam sposób, w jaki zgłoszenie reklamacyjne zostało dokonane.

 

§9 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z wystąpieniem powszechnych i standardowych zagrożeń związanych z korzystaniem z publicznych sieci teleinformatycznych.
 2. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody Usługobiorcy tylko w przypadku, gdy powstały z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę i pozostają w związku przyczynowym z działaniem lub zaniechaniem Usługodawcy.
 3. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane:
  • niewłaściwą konfigurację sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy,
  • naruszeniem Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących przez Usługobiorcę,
  • przez osoby trzecie.

 

§10 Rozwiązanie umowy

 1. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu poprzez jego opuszczenie.
 2. Z chwilą opuszczenia Serwisu przez Usługobiorcę ulega rozwiązaniu zawarta Umowa.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25-10-2017.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu, które obowiązują od momentu umieszczenia ich w Serwisie.
 3. Na żądanie Usługobiorcy Usługodawca udostępni jemu Regulamin w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.