Regulamin konkursu “DZIEŃ KOBIET W SZPOT”

REGULAMIN KONKURSU „Dzień Kobiet w Szpot”

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej organizowanej przez firmę EWA SZPOT Sp. z o.o. oraz SZPOT Sp. z o.o. na portalu Facebook.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy konkurs pt. „Dzień Kobiet w Szpot”, zwany dalej „Konkurs”, organizowany jest przez
  EWA SZPOT Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 174, 62-020 Swarzędz, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000088107, Regon: 630430023, NIP: 777-10-30-439 oraz SZPOT Sp. z o.o.
  ul. Wrzesińska 191, 62-020 Swarzędz- Jasin, RHB 9262 Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy Rejonowy KRS: 000105156 REGON: 630278147 NIP: 777-10-09-385, Wysokość kapitału zakładowego 2 164 000 PLN

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy dodać pod postem konkursowym Organizatora komentarz, w którym zostanie zawarta odpowiedź na pytanie konkursowe.
 3. Nagrodą jest voucher na zabieg ONDA DEKA na wybraną partię ciała. Sponsorem nagrody jest GOOD TIME DAY SPA S.C. Voucher nie podlega wymianie na inny zabieg ani wypłacie w formie pieniężnej.
 4. Zwycięzcą akcji zostanie jedna osoba,wybrana przez organizatorów, która udzieli najciekawszej odpowiedzi. Jury ocenia kreatywność odpowiedzi.
 5. Konkurs trwa od momentu opublikowania posta konkursowego dnia 07.03.2019 do godziny 23:59 dnia 10.03.2019.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 11.03.2019. Wyniki zostaną ogłoszone na profilu Grupy Szpot https://www.facebook.com/Szpot1/
 7. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 3 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Organizator informuje że:

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Konkursu jest Organizator EWA SZPOT Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 174, 62-020 Swarzędz, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000088107, Regon: 630430023, NIP: 777-10-30-439,
  oraz SZPOT Sp. z o.o.
  ul. Wrzesińska 191, 62-020 Swarzędz- Jasin, RHB 9262 Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy Rejonowy KRS: 000105156 REGON: 630278147 NIP: 777-10-09-385, Wysokość kapitału zakładowego 2 164 000 PLN Tel: 61 652 44 44, adres e-mail: kontakt.es@szpot.pl
 2. Z inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem email: iod@szpot.pl lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych
 3. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: dane Uczestników Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z koniecznością wywiązania się z obowiązków ciążących na Administratorze jako Organizatorze Konkursu.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu wskazanego w p. 3, a zatem do momentu zakończenia Konkursu i wyłonienia zwycięzcy.
 6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestników do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla wzięcia udziału w Konkursie.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez
  Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń
  w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku
  Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych
  – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:

1) Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.
2) Korzystanie przez Organizatora z Zadania Konkursowego zgodnie z
Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.
3) Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może być wykorzystane do stworzenia wpisu na Facebooku i innych mediach społecznościowych
należących do Organizatora.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania
  w Konkursie Zadań Konkursowych:
  1) niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook
  2) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych
  niezgodnie z zasadami Regulaminu
  3) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub
  naruszające obowiązujące przepisy prawa
  4) naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich
  5) zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące
  jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Organizatora.
 2. Zasady Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela portalu Facebook.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o ewentualnej zmianie zamieszczona zostanie na stronie:
  https://www.facebook.com/Szpot1/
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres marketing.es@szpot.pl z dopiskiem „Dzień Kobiet” .