Ewa Szpot sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022

Budowa i uruchomienie nieogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC o mocy nie mniejszej niż 22kW

PRZETARG ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY


W związku z planowaną realizacją przez “EWA SZPOT” sp. z o.o., ul. Wrzesińska 174, 62-020 Swarzędz-Jasin (zwaną dalej: Zamawiającym) projektów w ramach programu priorytetowego nr 6.4 „Zeroemisyjny transport Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru” pn.: „Budowa i uruchomienie ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym o mocy DC 50kW + AC 22kW z dwoma punktami ładowania wraz z przyłączem energetycznym i infrastrukturą towarzyszącą” oraz pn.: „Budowa i uruchomienie nieogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC o mocy nie mniejszej niż 22kW” (zwanych dalej: Projektem) prosimy o zapoznanie się z pełną treścią zapytania i przesłanie ofert.

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zał. nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY
Zał. nr 2 – FORMULARZ CENOWY

Oferta może być przekazana na adres e-mail: stacjeladowania.es@szpot.pl, osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: “EWA SZPOT” sp. z o.o., ul. Wrzesińska 17, 62-020 Swarzędz-Jasin (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

– Termin składania ofert upływa w dniu 24.03.2022r. do godz. 15:00,
– Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych
– Wymagany okres ważności oferty: min. 30 dni
– Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Czy w związku z niezbędnym do wyceny przeprowadzeniem wizji lokalnej jest możliwość wydłużenia terminu składania ofert do dnia 28.03 włącznie?

Odp: W związku z planowanym terminem zakończenia inwestycji możemy przedłużyć termin składania ofert do 24.03.2022r. do godz. 15:00.

2. Czy jest możliwość udostępnienia materiałów tj. PZT, rzuty terenu, projektu lub koncepcji na podstawie której została przeliczona trasa kablowa i czynności niezbędne do budowy przyłącza przedstawione w zadania ofertowych?

Odp: Mapy z zaznaczonymi lokalizacjami stacji w załącznikach. Do wyceny podano długości trasy kablowej w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

3. Czy w związku z projektem, który jest niezbędny do rozpoczęcia prac budowlanych jest możliwość dodania i umieszczenia go w zakresie zadań? Jeśli nie, to w którym punkcie powinna nastąpić jego wycena?

Odp: W załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego znajduje się pozycja 1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją do odbioru UDT. Wycena niezbędnej do przygotowania dokumentacji projektowej powinna być zawarta w tym punkcie.

4. Czy konieczne jest przeprowadzenie uczestnictwa w odbiorze UDT dla wszystkich stacji, jeśli tylko stacja kliencka (DC) ma być ogólnodostepna? Jeśli nie- czy można wówczas usunąć te pozycje z zakresu zadań do wyceny?

Odp: Stacja DC stanowiąca zadanie 1 ma być ogólnodostępna, jednak wszystkie stacje podlegają odbiorowi UDT. Nie ma możliwości zrezygnowania z tych pozycji.

5. Czy jest możliwość zmiany rodzaju przewodów zaproponowanych do podłączenia stacji?

Odp:Producenci stacji ładowania przewidują różne rozwiązania dotyczące uziemienia stacji. Przyjęliśmy rozwiązanie tańsze. Jeżeli Państwa stacje wymagają innego rozwiązania, zakładającego użycie pięciożyłowego kabla zasilającego, należy takie rozwiązanie zaproponować w wycenie.

6. Czy jest możliwość zmiany rodzaju układu TNC na TNS wymagany do poprawnej budowy całej infrastruktury ładowania?

Odp:Producenci stacji ładowania przewidują różne rozwiązania dotyczące uziemienia stacji. Przyjęliśmy rozwiązanie tańsze. Jeżeli Państwa stacje wymagają innego rozwiązania, zakładającego użycie innego układu zasilania, należy takie rozwiązanie zaproponować w wycenie..

7. Czy jest możliwość weryfikacji i zwiększenia długości trasy kablowej w oparciu o pomiary jakich dokonali pracownicy w oparciu o wyznaczone przez Państwa potencjalne nowe źródło zasalania OSD?

Odp: Jeżeli proponują Państwo inny przebieg zasilania, należy to również uwzględnić w ofercie.

8. Czy przy zgodzie na zmiany można wyznaczyć nowy termin składania ofert?

Odp: Komisja na chwilę obecną nie planuje przedłużenia terminu składania ofert ze względu na jednokrotnie już wydłużony do 23 dni termin oraz wystarczający czas od 01.03.2022r. na złożenie zapytań oraz uwag do ogłoszonego zapytania ofertowego.

9. Czy w związku z krótkim czasem możemy podesłać ofertę w formie naszej wyceny i koncepcji?

Odp: Procedura została stworzona w oparciu o regulamin instytucji współfinansującej NFOŚIGW i jest zgodna z projektem dofinansowania. Jeżeli państwa propozycja będzie wpisywała się w nasz projekt i będzie zgodna z regulaminem naboru oraz pozwoli komisji uznać ją za zgodną z zasadami i ramami projektu wówczas będziemy ją rozpatrywać.

AKTUALIZACJA

DataTreść
14.03.2022Zmieniono termin składania ofert z 17.03.2022 na 24.03.2022 do godz 15:00
14.03.2022Dodano pytania i odpowiedzi
24.03.2022Dodano pytania i odpowiedzi
22.04.2022Zmieniono status przetargu na unieważniony