Ewa Szpot sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022

Budowa i uruchomienie nieogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych
prądem zmiennym AC o mocy nie mniejszej niż 22kW

data ogłoszenia28.04.2022 10:00
czas składania ofert15 dni
termin składania ofert14.05.2022 15:00
ostatnia aktualizacja09.06.2022 20:00
statuspostępowanie zakończone

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/2022 Z DNIA  28.04.2022 R

Dziękując za udział w postępowaniu ofertowym,  informujemy że w wyniku dokonanej oceny złożonych ofert, które wpłynęły w wyznaczonym  przez Komisje terminie oraz przeprowadzonych dodatkowych negocjacjach –  w oparciu o wyznaczone kryteria oceny –  za najkorzystniejszą uznano ofertę

Wykonawcy:  

AVG Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 10
62-25 Kostrzyn

W związku z planowaną realizacją przez “EWA SZPOT” sp. z o.o., ul. Wrzesińska 174, 62-020 Swarzędz-Jasin (zwaną dalej: Zamawiającym) projektów w ramach programu priorytetowego nr 6.4 „Zeroemisyjny transport Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru” pn.: „Budowa i uruchomienie ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym o mocy DC 50kW + AC 22kW z dwoma punktami ładowania wraz z przyłączem energetycznym i infrastrukturą towarzyszącą” oraz pn.: „Budowa i uruchomienie nieogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC o mocy nie mniejszej niż 22kW” (zwanych dalej: Projektem) prosimy o zapoznanie się z pełną treścią zapytania i przesłanie ofert.

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zał. nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY
Zał. nr 2 – FORMULARZ CENOWY

Oferta może być przekazana na adres e-mail: stacjeladowania.es@szpot.pl, osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: “EWA SZPOT” sp. z o.o., ul. Wrzesińska 17, 62-020 Swarzędz-Jasin (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

– Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2022r. do godz. 15:00,
– Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych
– Wymagany okres ważności oferty: min. 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
– Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.